Bibliografia

Prowadzimy też wykaz prac magisterskich powstałych w naszym zespole.
Można z nich korzystać na miejscu, w pok. 24 na III piętrze.

 • Górski P., Miedzy inteligencką tradycją a menedżeryzmem. Studium kształtowania środowiska naukowej organizacji jego ideologii i działań organizatorskich w Polsce międzywojennej, Kraków 2005.
 • Gospodarka przemysłowa i początki cywilizacji technicznej w rolniczych krajach Europy, pod red. I. Pietrzak-Pawłowskiej, Wrocław 1977.
 • Gronowski K., Uwłaszczenie chłopów w Polsce. Geneza – realizacja - skutki, Warszawa 1976.
 • Gryciuk G., Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931-1948, Toruń 2005.
 • Hass L., Inteligencji polskiej dole i niedole. XIX i XX wiek., Łowicz 1999.
 • Hendrykowska M., Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895-1914, Poznań 1993.
 • Hensel J., Burżuazja warszawska II połowy XIX wieku w świetle akt notarialnych, Warszawa 1979.
 • Historia chłopów polskich pod red. S. Inglota, t II: Okres zaborów, Warszawa 1972; t. III: Okres II Rzeczypospolitej i okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1980.
 • Historia życia prywatnego, t. IV, pod red.G. Duby i M. Perrot, Wrocław 1999, t. V, pod red. A. Prosta, Wrocław 2000.
 • Hoff J., Mieszkańcy małych miast Galicji Wschodniej w okresie autonomicznym, Rzeszów 2005.
 • Hoff J., Społeczność małego miasta galicyjskiego w dobie autonomii, Rzeszów 1992.
 • Hoff J., Życie towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji, Rzeszów 1993.
 • Homola I., “Kwiat społeczeństwa”. Struktura społeczna i zarys położenia inteligencji krakowskiej w latach 1860-1914, Kraków 1984.
 • Humiński J., Ruch zawodowy w Polsce w warunkach kształtującego się systemu totalitarnego 1944-1956, Wrocław 1999.
 • Ihnatowicz I., Burżuazja warszawska, Warszawa 1972.
 • Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B., Żarnowski J., Społeczeństwo polskie X-XX wieku, wyd. IV rozszerzone, Warszawa 1999.
 • Ihnatowicz I., Obyczaj wielkiej burżuazji warszawskiej XIX stulecia, Warszawa 1971.
 • Inteligencja polska pod zaborami / Inteligencja polska XIX i XX wieku, pod red. R. Czepulis-Rastenis, t. I-VI, Warszawa 1978-1991.
 • Jak badać obyczaje? Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Kultury Polskiej UW, pod red. M. Szpakowskiej, Warszawa 2007.
 • Janiak-Jasińska A., Aby wpadło w oko...O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku, Warszawa 1998.

Strony

[ powrót do strony głównej ]