Bibliografia

Prowadzimy też wykaz prac magisterskich powstałych w naszym zespole.
Można z nich korzystać na miejscu, w pok. 24 na III piętrze.

 • Czepulis-Rastenis R, “Klassa umysłowa”. Inteligencja Królestwa Polskiego 1831-1862, Wrocław 1964.
 • Czepulis-Rastenis R., Ludzie nauki i talentu: studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim, Warszawa 1981.
 • Dajnowicz M., Drobna szlachta guberni łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, Łomża 2002.
 • Dobierzewski A., Kolektywizacja wsi polskiej 1948-1956, Warszawa 1993.
 • Dobroński A., Łomża w latach 1866-1918, Łomża-Białystok 1993.
 • Drobnomieszczaństwo polskie XIX i XX wieku, pod red. S. Kowalskiej-Glikman, t. I-IV, Warszawa 1984-1992.
 • Drozd R., Hałagirda I., Ukraińcy w Polsce 1944-1989, [Warszawa] 1999.
 • Dziedzictwo rewolucji 1905-1907, pod red. A. Żarnowskiej, A. Kołodziejczyka, A. Stawarza, P. Rusińskiego, Warszawa 2007.
 • Dzieje burżuazji w Polsce. Studia i materiały, pod red. R. Kołodziejczyka, t. I-III, Wrocław 1974;
 • Eisenbach A., Kwestia równouprawnienia ludności żydowskiej w Królestwie Polskim, Wrocław 1972.
 • Elity władzy a struktura społeczna w latach 1944-1957. Praca zbiorowa pod red. P. Wójcika, Warszawa 1992.
 • Emigracje z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XX wiek), pod red. A.Pilcha, Warszawa 1984.
 • Franke J., Polska prasa kobieca w latach 1820-1918, Warszawa 1999.
 • Franke J., Wokół buntu i pokory: warszawskie czasopisma kobiece 1905-1918, Warszawa 2000.
 • Fuchs M., Żydzi w Warszawie, Poznań-Daszewice 1992.
 • Gaj J., Hędzelek K., Dzieje kultury fizycznej w Polsce w XIX i XX wieku. Koncepcje, uwarunkowania i efekty instytucjonalnej działalności, Poznań 1991.
 • Gąsowski T., Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku, Kraków 1996.
 • Gawin M., Rasa i nowoczesność. Historia ruchu eugenicznego (1880-1952), Warszawa 2003.
 • Górecki W., Strajki robotnicze w Łodzi w latach 1945-1947, [w:] Polska 1944/45 – 1989. Studia i materiały, tom II Warszawa 1997.
 • Górnicka-Boratyńska A., Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939), Izabelin 2001.

Strony

[ powrót do strony głównej ]